“Тогооч” Мэргэжлийн зэргийн баталгаажуулалтын шалгалтын сорилын сан

 

   “Тогооч” Мэргэжлийн зэргийн баталгаажуулалтын

 

                                  шалгалтын сорилын сан

 

Манай орны эдийн засагт хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын   гүйцэтгэх үүрэг өдрөөс өдөрт нэмэгдэж, цэг салбарын тоо өсч эрчимтэй хөгжиж байгаа нь нийгмийн хөгжил дэвшил, хөрөнгө оруулалтын өсөлттэй холбоотой.

        Хоол үйлдвэрлэлийн салбаруудын үндсэн зорилго үүрэг нь хүн амын хîîëëîëòûã øèíæëýõ óõààíû ¿íäýñëýëòýé çºâ çîõèîí áàéãóóëàí,  шим òýæýýëтэй, ÷àíàðëàã, àþóëã¿é õ¿íñýýð хоол үйлдвэрлэлийн жор технологийн дагуу   хэрэглэгчдэд үйлчлэн , ýð¿¿ë ìýíäèéã íü ñàéæðóóëæ, õºäºëìºðèéí á¿òýýìæèéã äýýøë¿¿ëýõýä мэргэжлийн тогоочийн ур чадвар чадамж,  технологийн мэдлэг, боловсролд өндөр шаардлага тавигдах болсон байна.

            Үүнтэй уялдан тус салбарын хөдөлмөрийн зах зээлд ажиллах үндсэн мэргэжлийн боловсон хүчин болох “Тогооч” нарыг сургах,  давтан бэлтгэх, тэдний мэргэжлийн мэдлэг,  ур чадварыг тасралтгүй сайжруулах үндсэн үүрэг бидний өмнө тулгамдсан асуудал болоод байна. Энэхүү  бодит шаардлага, ажлын байрны эрэлт хэрэгцээнд  тулгуурласан  мэргэжлийн  сургалтыг зохион байгуулах чиглэлээр Монгол улсын Засгийн газраас олон  удаагийн үе шаттай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаагийн нэг нь БСШУЯамны Боловсрол мэргэжил- арга зүйн төвөөр /хуучин нэрээр/ “Мэргэжлийн ур чадварын шалгалтын сорил, тестэд магадлал, шинжээчийн дүгнэлт” гаргуулан хэрэгжүүлэх зорилгоор 2007 оноос хойш тасралтгүй зохион байгуулж байгаа  мэргэжлийн “Улсын ур чадварын Батламж шалгалт”  юм.

      Энэ ажлын хүрээнд  манай салбарын мэргэжлийн баг идэвхитэй хамтран оролцож Òогоочийн мэргэжлийн зэргийн түвшинг тогтоохоор зэрэг тус бүрт гүйцэтгэх ажилбарууд, үндсэн үүрэг, үйл ажиллагаа, түүнд шаардагдах ур чадвар чадамж, äàäëàãûí óð ÷àäâàð øàëãàõ õîîëíû  жагсаалт, дакумын бүдүүвчийг боловсруулсан бөгөөд онолын мэдлэгийг шалгах ñîðèëûí ñàí , түлхүүр, үнэлгээний журам, даалгавар хуваарлалт, шалгалт авах заавар удирдамжийг гаргаæ мэргэшлийн зэргийн баталгаажуулалтын шалгалтанд бэлтгэхэд гарын авлага болгох зорилгоор энэхүү сорилын санг эмхтгэн боловсруулж, тогоочийн мэргэжил олгож байгаа бүх шатны мэргэжлийн сургууль, сургалтын байгууллагад суралцаж  байгаа оюутан, сонсогчд ын хэрэгцээнд зориулан өргөн барьж байна. 

Судлаач, багш Ш.Эрдэнэхүү "Defacto" нэвтрүүлэгт уригдан оролцлоо Defacto нэвтрүүлэгт уригдан оролцож хөтлөгчийн сонирхсон асуултанд хариулж, Монголын ХҮҮ-ний салбарын хэмжээний ололт амжилт, тулгамдаад байгаа зарим асуудлууд, шийдвэрлэх арга замын талаар өөрийн байр сууриа илэрхийллээ.