’’Ажиллагсадыг зохион байгуулах тухай практик зөвлөмж’’

ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АРГА ТУРШЛАГА

 ШУТИС-ийн докторант . Ш.Эрдэнэхүү ,

  ШУТИС, КтМС, Маркетинг үйл ажиллагааны удирдлагын профессорын баг,  “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хөгжлийн төв”ТББ

 Web site. WWW.GUNSHIM.MN

E-mail : waiter_erka@ yahoo.com

 Ажиллагсадыг зохион байгуулах тухай практик зөвлөмж

 Хураангуй: Ажиллах хүчнийг машин ба бусад тоног төхөөрөмжөөр солих нь тодорхой хэмжээнд хязгаарлагдмал байдаг. Нийтийн хоол,зочид буудлын аж ахуй дахь богино хугацааны үйлчилгээний ажил нь нилээд зардал бүхий ажиллах хүчийг зөв зохистой ,өөрөөр хэлбэл цомхон ажиллах хүчний төлөвлөгөө хийхийг шаарддаг. Ажлын хөлсөнд төлж байгаа зардал өсөж байгаа үед ажлын нэг цаг бүрт  төлөх зардал нь байгууллагын орлогыг улам багасгаж байгаа гэсэн үг билээ. Зөвхөн мэргэжлийн өндөр түвшинд хийгдсэн үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт үүний эсрэг үйлчилж чадна.

Ажиллах хүчний зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг нь а